رئیس عمومی اداره امور با سفیر بریتانیا دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با خانم الیسون بلیک سفیر بریتانیا در کابل ملاقات نمود.
سفیر بریتانیا در کابل در مورد پروسه صلح و آغاز گفتگو ها با طالبان صحبت نمود.
رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ضمن تشکری از نقش بریتانیا در پروسه صلح خواهان همکاری دوامدار این کشور در افغانستان شد.