جلسۀ کمیته سرحدی تحکیم سواحل دریای آمو برگزار شد

به منظور جلوگیری از تخریبات و ایجاد تحکیمات در سواحل دریای آمو جلسۀ از طرف ریاست امور بین المللی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت های امور خارجه، سرحدات و قبایل، شهرسازی و اراضی، زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی تنظیم آب برگزار شد.

در این جلسه معین اداره ملی تنظیم آب با ارائه طرح تحکیم سواحل دریای آمو بیان داشت که طرح متذکره با توجه به تخریبات سال های گذشته دریای آمو و حفافظت از سرحدات کشور ترتیب گردیده است که بعد از دریافت نظریات ادارات ذیربط، به شورای عالی اراضی و آب فرستاده می‌شود.

رئیس روابط امور بین المللی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با ارائه نظریات در مورد طرح تحکیم سواحل دریای آمو گفت که به منظور حفظ حسن همجواری با کشور های همسرحد، موارد حقوقی، تخنیکی و ابعاد امنیتی این طرح نیز باید از سوی ادارات ذیربط مورد مطالعه قرار گیرد.

در جلسه فیصله صورت گرفت که همه ادارات تا سه هفته دیگر تمام نظریات شان را کتباَ به اداره ملی تنظیم آب بفرستند تا به غنامندی طرح متذکره افزوده شود.