رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان دیدار کرد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور با محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد.

در این دیدار ضمن بحث در رابطه به موضوعات مختلف، رئیس عمومی اداره امور به نماینده خاص رئیس جمهور در امور جمهوری اسلامی پاکستان اطمینان داد که در مسئولیت جدید وی هر آن موردی که به اداره امور ریاست جمهوری ربط می گیرد، همکاری لازم و به موقع صورت خواهد گرفت.