جلسۀ پی‌گیری مصوبات کابینه پیرامون تسریع روند گزارش‌دهی از تحقق وظایف مصوبات برگزار گردید

جلسۀ پی‌گیری مصوبات ۶ الی ۱۰ کابینه به هدف تسریع روند گزارش‌دهی از تحقق فیصله‌های کابینه جهت ترتیب و ارایه گزارش نهائی به جلسات کابینه به ریاست دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.

دراین جلسه که رئیس انسجام امور کابینه، معاون و کارشناسان این ریاست و شماری از روسای دفاتر و مسئولین مرتبط نهادهای دولتی نیز اشتراک داشتند، روی اهمیت گزارش‌دهی، چگونگی پی‌گیری و تسریع روند گزارش‌دهی نهادهای دولتی به ریاست عمومی اداره امور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه پس از بحث‌های همه جانبه روی تسریع روند تطبیق مصوبات کابینه، تصمیم اتخاذ گردید تا نهادهای دولتی روند تطبیق تصامیم و فیصله های کابینه و گزارش دهی از تحقق مصوبات کابینه را، سرعت بخشند.