اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی ریاست عمومی استخبارات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.
نام پروژه: : تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت جنراتور ها و وسایط ریاست عمومی استخبارات
شماره داوطلبی: NPD/GDI/1403/NCB/G-001
ضمانت بانکی: مبلغ 8,000,000 (هشت میلیون افغانی)
جلسه آفرگشایی:‍‍ ساعت 9:00 ق.ظ مورخ 23 حوت 1402
شماره تماس: 0202143274
ایمیل آدرس: npd.bidding1@gmail.com
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.