اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.

عنوان پروژه: تهیه و تدارک (12) قلم ترکاری باب ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی اردوی اسلامی ملی (9 لات) بابت سال مالی 1403
شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/NCB/G-10
ضمانت بانکی: طبق مندرج شرطنامه میباشد.
جلسه آفرگشایی: ساعت 09:00 ق.ظ مؤرخ 29 دلو 1402
شماره تماس: 0202143274
ایمیل آدرس: planningnpa@gmail.com
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.