اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از شاروالی کابل قرارداد پروژه امور ساختمانی توسعه سرک اعتبار از چهار راهی قصر درالامان به استقامت پل گلباغ الی سرک کابل لوگر در منطقه چهل دختران لات اول تحت شماره داوطلبی NPD/KM/1402/W-18/NCB، را به شرکت ساختمانی، سرکسازی و انجنیری الاسکا دارای نمبر جواز D-29899 و آدرس سرک غلام خان، کوچی مارکیت، مرکز خوست؛ به قیمت مجموعی 188,808,220 افغانی (یکصدو هشتادو هشت میلیون و هشت صدو هشت هزار و دو صدو بیست افغانی)، اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن وفق احکام ماده پنجاهم تدارکات به ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.
آدرس: ریاست عمومی اداره امور،ریاست تدارکات، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.