اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی د افغانستان برشنا شرکت قبلاً پروژه زیر را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است. داوطلبان محترم میتوانند تعدیل شماره 1 شرطنامه را از ویب سایت ریاست عمومی اداره امور بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، تعدیل شماره 1 و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ مندرج شرطنامه به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.

عنوان پروژه: Supply, Installation and Remaining Works of 220KV Ghazni-Kandahar OHL Project (Lot-2)
شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/NCB/W-034
جلسه آفرگشایی: ساعت 9:00 قبل از ظهر بتاریخ 22 قوس 1402
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان.