اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارد
کمیسیون تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی قرارداد پروژه تهیه و تدارک ( 19) قلم البسه باب ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی مربوط وزارت دفاع ملی تحت شماره داوطلبی NPD/MoD/1402/NCB/G-004 را به شرکت های مشترک تجارتی و لوژستیکی مبارک ممتاز لمیتد و شرکت خدمات لوژستیکی گل دوست امانی لمیتد (جی وی) آدرس سرک 4 قلعه فتح الله، مرکز کابل ، کابل، به قیمت مجموعی بعد از وضع تخفیف به کمیسیون تدارکات ملی به مبلغ 380,418,462 (سه صد و هشتاد میلیون و چهار صد و هجده هزار و چهار صد و شصت و دو افغانی) اعطا نمود.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را طبق احکام ماده پنجاهم اصول تدارکات از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات ارائه نمایند.
آدرس: ریاست عمومی اداره امور،ریاست تدارکات، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
یاداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل اصولی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.