اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش‌دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ارایه نمایند.
نام پروژه: پروژه تدارک خوراکه و نوشیدنی
شماره داوطلبی: AOP/G/031/1402/NCB
ضمانت بانکی: مبلغ 99،000 (نود و نه هزار افغانی)
جلسه آفرگشایی:‍‍ ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 25میزان 1402
شماره تماس: 0202143795
آدرس: ریاست تدارکات ریاست عمومی اداراه امور، واقع تعمیر اسبق وزارت معدن.
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.