اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شرکت برشنا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.

عنوان پروژه:
Procurement of Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 110KV/30MVAR Capacitor Bank in Hamesha Bahar Substation of Nangarhar.
شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/NCB/W-002
ضمانت بانکی: مبلغ 1,700,000یک میلیون هفت‌صد هزار افغانی
جلسه آفرگشایی : ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 19 میزان 1402
شماره تماس: 0202143274
ایمیل: npd.bidding1@gmail.com
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.