دعوت شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد به جلسه استماعیه

دعوت شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد به جلسه استماعیه
به اطلاع شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد دارنده جواز نمبر (46456) رسانیده میشود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف اداره د افغانستان برشنا شرکت، به دلیل عدم ایفای تعهدات مندرج قرارداد (تهیه و تدارک تجهیزات ریزرفی سب‌استیشنها) مطالبه شده است، با وجود ارسال مکتوب و تماس‌های مکرر تیلیفونی، مسئولین شرکت مذکور به ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا حضور نیافته اند؛ لذا رئیس، معاون و یا نماینده با صلاحیت شرکت متذکره از تاریخ نشر این اعلان الی مدت (۵) پنج روز کاری به ریاست تدارکات ملی حضور یابد، در غیر آن مطابق به مفاد اصول و اسناد موجوده در مورد تصمیم اتخاذ شده، آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.