خلاصه فعالیت های ماه اسد اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست های تحت اثر آن

خلاصه فعالیت های ماه اسد اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست های تحت اثر آن
1. ریاست فراهم آوری تسهیلات تعیینات و هماهنگی امور ولایات
• گذاشتن ۴۹۷ بست به رقابت آزاد
• اخذ امتحان (820) بست خدمات ملکی به شکل الکترونیکی، تحریری و تقریری
• برگذاری (۲۶) ورکشاپ آموزشی و جلسه شبکه مدیریت منابع بشری با اشتراک(۵۴۷)تن
• ارزیابی (۱۰۵۰) تن کارکن خدمات ملکی در سطح ولایات

2. ریاست رسیدگی به شکایات امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
• بررسی (30) شکایت بست های 3، 4 و 5 که (28) آن رد میباشد
• نظارت از تطبیق (2) مصوبه تائید شده و اطمینان از تطبیق آن.
• مواصلت (2) دوسیه دورانی از محاکم مربوطه و اجراآت لازم در خصوص آن.

3. ریاست ساده سازی پروسه های اداری
• شناسایی عناوین پروسه‌های 6 ریاست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
• شریک سازی جریان پروسه‌های (9) ریاست وزارت امور شهدا و معلولین
• شریک سازی جریان پروسه‌های17 ریاست شاروالی کابل جهت نظر خواهی و اخذ تائیدی

4. ریاست انستیتوت خدمات ملکی
• تطبیق پروسۀ نیازسنجی آموزشی 300 مامور وزارت‌های احیا و انکشاف دهات،
عدلیه و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
• آغاز پروسه تحقیق مؤثریت برنامه‌های آموزشی در وزارت‌ها و ادارات
• ترجمه دو عنوان مواد آموزشی بازنگری شده و مواد آموزشی (اصول اخلاق اداری) به زبان پشتو
• دیزاین و تصحیح مواد آموزشی برنامه‌های مهارت‌های انکشاف رهبری و مهارت‌های کاربردی مدیریتی
• تنظیم و ترتیب صنف آنلاین با 26 پایه کمپیوتر برای برنامه‌های آموزشی

5. ریاست امور حقوقی و پالیسی‌های اداری
• به اساس هدایت شفاهی عالیقدر امیرالمؤمنین ا.ا.ا ترتیب پالیسی‌های داخلی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی
• ارایه ابراز نظر حقوقی مبنی بر پیشنهاد اداره ملی امتحانات عنوانی ریاست الوزرا در رابطه به استخدام استادان متقاعد پوهنتون‌ها جهت ترتیب سوالات امتحانات کانکور
• هماهنگی و داشتن جلسات با مقامات وزارت‌های امور داخله، حج و اوقاف، اکادمی علوم و انرژی اتومی در رابطه به تدویر برنامه‌های ارزیابی اجراآت
• ارایه (5) مشوره حقوقی به (3) وزارت و اداره