نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آقای کبیر خان عیسی خیل مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و با اشتراک معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، برگزار گردید.

نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آقای کبیر خان عیسی خیل مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و با اشتراک معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، برگزار گردید.

نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آقای کبیر خان عیسی خیل مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و با اشتراک معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، برگزار گردید.

در این جلسه، در رابطه به گزارشات واصله از وزارت های صنعت و تجارت، دفاعی ملی، اداره لوی څارنوالی و شرکت انکشاف ملی بحث و تصامیم لازم صورت گرفت.