رئیس عمومی اداره امور با والی کابل دیدار نمود

رئیس عمومی اداره امور با والی کابل دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار مبارزه با شیوع ویروس کرونا دیدار نمود.

در این دیدار والی کابل و رئیس کمیته اضطرار مبارزه با شیوع ویروس کرونا در مورد وضعیت قرنطین کابل و مشکلات و اجرأت را که در مورد رسیدگی به خانواده های نیازمند با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری شریک نمود.

رئیس عمومی اداره امور از والی کابل تشکری کرده و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بر تطبیق محدودیت ها و کمک با خانواده های نیازمند تاکید نمود.