اطلاعیه داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه تدارک سه قلم مواد نفتی (تیل دیزل، پطرول و خاک) مورد ضرورت شاروالی کابل سال مالی 1402 با شماره داوطلبی: NPD/KM/1402/NCB/G-001را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی، در شرطنامه تعدیل به میان آمده و میعاد تسلیمی آفرها الی 24 حوت 1401 تمدید شده است. داوطلبان محترم میتوانند تعدیل شماره 1 شرطنامه و رویداد جلسه قبل از داوطلبی را از ویبسایت ریاست عمومی اداره امور و ویبسایت شاروالی کابل بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و تعدیل شماره 1و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 24 حوت 1401 در صالون پامیر ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.