۲۶مین جلسه کابینه؛ کمیته انتقال زندانیان افغان از خارج تائید گردید

۲۶مین جلسه کابینه؛ کمیته انتقال زندانیان افغان از خارج تائید گردید

 

در ۲۶مین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان کمیته انتقال زندانیان افغان از خارج به رهبری لوی سارنوال و به اشتراک نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، عدلیه، ستر محکمه و اداره تنظیم زندان‌ها تائید گردید.

همچمنان در این جلسه کابینه به کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی وظیفه سپرده شد تا طرح ساخت خط راه آهن در بندر آقینه، شبرغان و هرات الی روزنک را ترتیب و به جلسه کابینه ارائه نمایند.

در جلسه به وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات وظیفه سپرده شد تا به ادارات مربوط به امور ورزش و محتسبین هدایت داده شود تا به تماشاچیان مسابقات ورزشی ادای نماز را توصیه نمایند.

این جلسه که به ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزرأ در ۱۳ شعبان المعظم/۱۵حوت برگزار گردید به معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده شد تا طرح وزارت انرژی و آب در مورد بندها، سروی هایدرو تخنیکی تاسیسات، امکان سنجی، دیزاین تفصیلی و مراحل بررسی آن را ارزیابی و نتیجه آن را به جلسه کابینه شریک سازد.

در جلسه کابینه به هیئت به سرپرستی نماینده ریاست عمومی اداره امور و با اشتراک نمایندگان وزارت‌های مالیه، شهرسازی و مسکن، شرکت انکشاف ملی، مقام ولایت و شاروالی قندهار وظیفه سپرده شد تا کارهای انجام شده و مصارف مالی کارهای باقی مانده در جامعه عمر ولایت قندهار را انجام دهند.

همچنان در این جلسه هیئت به رهبری معین وزارت انرژی و آب موظف گردید تا گزارش هیئت که براساس مصوبه شماره (۲۲) گماشته شده است توجه نموده و به منظور بهره برداری از رود ارغنداب، رود هلمند وسایر رودها از این ساحات بازدید و جهت حل مشکلات باشندگان این مناطق با آنها گفتگو نمایند.

این جلسه کابینه که با تلاوت قرآنکریم آغاز گردید با دعای خیر به پایان رسید.