جلسهء اداری هفته‌وار؛ خدمات صحی برای کارمندان مورد بحث قرار گرفت

جلسهء اداری هفته‌وار؛ خدمات صحی برای کارمندان مورد بحث قرار گرفت

جلسهء اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امروز شنبه (27 رجب المرجب) تحت ریاست مولوی عبدالسلام حقانی برگزار گردید.
این نشست در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار گردیده و در آن روسا و مسؤلين واحد های جانبی اشتراک داشتند.
در جلسه به تعقیب جلسهء قبلی عرضه خدمات صحی برای کارمندان ریاست عمومی اداره امور مورد بحث و تصامیم قرار گرفته، به هئیتی وظیفه سپرده شد که در این مورد معلومات را جمع آوری و گزارش نهایی آن را در جلسهء بعدی ارائه نمایند.
در همین حال در جلسه، حاضری کارمندان ریاست عمومی اداره امور، ترانسپورت و سایر موضوعات دیگر نیز مورد بحث قرار گرفت.
این نشست که به تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شده بود، با دعای خیر به پایان رسید.