اعلان داوطلبی؛

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک سه قلم مواد نفتی (تیل دیزل، پطرول و خاک) مورد ضرورت شاروالی کابل سال مالی 1402 با شماره داوطلبی: NPD/KM/1402/NCB/G-001 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت های ریاست عمومی اداره امور یا شاروالی کابل بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعتک 10:00 ق.ظ مورخ 20 حوت 1401 به آمریت انسجام، توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان ارایه نمایند.
نام پروژه: پروژه تدارک سه قلم مواد نفتی (تیل دیزل، پطرول و خاک) مورد ضرورت شاروالی کابل سال مالی 1402
شماره داوطلب NPD/KM/1402/NCB/G-001:
تاریخ آفرگشایی: 20 حوت 1401
تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی: مبلغ 10,000,000 ده میلیون افغانی
شماره تماس: 0704509957
ایمیل ادرسnpd.planning@aop.gov.af:
یادداشت :آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیریش نیست.