بیست و سومین جلسه کابینه؛ طرح ریفورم شفاخانه جمهوریت و پیشنهاد پیرامون محلولات زرقی تائید گردید

بیست و سومین جلسه کابینه؛ طرح ریفورم شفاخانه جمهوریت و پیشنهاد پیرامون محلولات زرقی تائید گردید

طرح ریفورم شفاخانه جمهوریت مربوط وزارت صحت عامه در۲۳‌مین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان تائید گردید که جهت اجرای طرح تطبیق آن با همکاری وزارت مذکور به کمیسیون اداری سپرده شد.
در همین جلسه، پیشنهاد فعال نمودن فابریکه محلولات زرقی از سوی وزارت یاد شده تائید شد و وظیفه مصارف اجرای تصامیم فوق به وزارت مالیه سپرده شد، که در بودجه انکشافی سال مالی آینده در نظر گرفته شود.
این نشست تحت ریاست رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخند در ۲۲ رجب المرجب/۲۴ دلو برگزار گردید، بعد از تلاوت قرانکریم و سخنان مقدماتی بر اساس اجندا بحث صورت گرفت.
در جلسه کابینه به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرده شد تا به منظور تصرف، حفظ و مراقبت ساختمان مرکز ثقافت اسلامی در ولایت غزنی یک آمریت را ایجاد نماید، علاوه بر آن، ساختمان های بازار سرپوشیده و مهمان خانه مرکز اسلامی به پوهنتون تخنیکی غزنی سپرده شود.
در جلسه همچنان فیصله صورت گرفت، هئیتی تحت ریاست معین وزارت صحت عامه با اشتراک نمایندگان وزارتهای دفاع ملی، امور داخله و مالیه و ریاست عمومی استخبارات، سامان آلات طبی بعضی از پوهنتون های نظامی کشور را بررسی نموده و بخاطر حفاظت، ترمیم و استفاده از آنها تصامیم لازم اتخاذ نمایند.
این جلسه که دوشنبه هر هفته برگزار می شود، با دعای خیر به پایان رسید.