بیستمین جلسهء کابینه؛ به منظور جلوگیری از تخریب دریای آمو برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در حال اجرا می‌باشد

بیستمین جلسهء کابینه؛ به منظور جلوگیری از تخریب دریای آمو برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در حال اجرا می‌باشد

20مین جلسهء کابینه، تحت رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند دیروز دوشنبه (اول رجب المرجب) برابر با سوم دلو هـ ش برگزار گردیده، پس تلاوت آیات قرآن عظیم الشان و سخنان مقدماتی به اساس اجندا روی مسائل مختلف بحث صورت گرفت.
در این نشست، طرزالعمل ریاست بررسی منازل ریاست عمومی اداره امور را با اندک تغییر تایید و همچنین طرح تهیه شده از سوی وزارت معادن و پترولیم را در رابطه به برگزاری نمایشگاه های سنگ های قیمتی، فلزات و مواد معادن افغانستان در کشور های مختلف جهان تایید گردیدند. علاوه بر این، نظر کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات پیرامون طرح و پالیسی مربوط به شکار، مناطق حفاظت شده و جمع آوری عواید آن از طرف اداره محیط زیست تایئد گردید.
در جلسهء کابینه به وزارت آب و انرژی وظیفه سپرده شد تا ریاست استحکام سواحل دریای آمو وزارت مذکور، برای جلوگیری از تخریب دریای آمو، بازسازی مکان های تخریب شده و حفاظت از مناطق و خانواده های در معرض تهدید، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اضطراری را تهیه و اجرا نماید.
در این زمینه به وزارت مالیه وظیفه سپرده شد تا در صورت که وزارت آب و انرژی از نظر مالی مشکلات داشته باشد طبق اصول به صورت فوری امکانات مالی را از کد مربوطه اجرا نموده و زمینه امکانات را فراهم نماید.
جلسه کابینه با دعای خیر به پایان رسید.