اعلان داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، درنظردارد؛ تا پروژه تهیه و تدارک "اوریکل دیتابیس" مجوز ضرورت آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان را به اعلام بگذارد، بنا براین از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ذیل اشتراک نموده و “سافت “شرط نامهء مربوط را از ویبسایت ریاست عمومی اداره امور یا د افغانستان بانک{https://dab.gov.af/dr/all-tenders} ویا ایمیل هایnpd.planning@aop.gov.af | noorullah.naiel@aop.gov.af و planningnpa@gmail.com بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مورخ آفر گشایی، به ریاست تدارکات ملی واقع محوطه (تعمیر ا سبق) وزارت معدن تعمیر ریاست تدارکات ارایه نمایند.
پروژه: تهیه و تدارک "اوریکل دیتابیس" مجوز ضرورت آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان
شماره داوطلبی: NPD/ DAB/1401/NCS-22/NCB/Rebid
تاریخ آفرگشایی: ساعت 10:00 قبل از ظهر ، 10 جدی 1401
شماره تماس: 0202143274
ایمیل ادرس: https://aop.gov.af
تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی: مبلغ 1,100,000 یک میلیون یکصد هزار افغانی میباشد
یادداشت :آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیریش نیست.