15مین جلسه کابینه؛ در مورد فعالیت دوباره سرد خانه های غیر فعال بحث شد

در پانزدهمین نشست کابینه به علاوه بحث ها وتصامیم دیگرهیئتی در مورد بازسازی وفعال نمودن دوباره سردخانه های غیر فعال در کشور موظف گردید
این نشست دیروز دوشنبه 26ربیع الثانی (30 عقرب) تحت رهبری الحاج ملا محمد حسن آخند برگزار و پس از تلاوت آیات از قرآنکریم و صحبت های مقدماتی به اساس اجندا بحث و گفتگو صورت گرفت.
در جلسه، هیئت تحت رهبری وزارت اقتصاد موظف گردید تا گزارش هیئت موظف در بند(5) مصوبه شماره (11) مورخ 21/3/ 1444 کابینه ا.ا.ا در رابطه به احیا وفعال نمودن سردخانه های غیر فعال را مطالعه نموده، یافته ها، پیشنهادات و نتایج مرتبط آن را بررسی و نظر خویش را به جلسه کابینه ارائه نماید.
و از طرف دیگر، وزارت زراعت، آبیاری ، مالداری موظف گردید تا به همکاری نمایندگان وزارت مالیه و ستره محکمه گزارش هیئت توظیف شده بند (3) مصوبه شماره(10) مورخ 14/3/ 1444 کابینه ا.ا.ا. در مورد ایجاد محلات کاری غرض تخلیه، بارگیری، پروسس و بسته بندی ذغال سنگ قابل صدور به کشور های خارجی را بررسی، زمین های مشخص شده در گزارش متذکره را تصفیه نموده و نتیجه را غرض تصمیم گیری به جلسه کابینه ارائه نماید.
در جلسه کابینه، هیئت تحت ریاست وزارت معادن و پترولیم موظف گردید تا در رابطه به تدویر نمایشگاه های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات و معدنیات افغانستان در کشور های مختلف،مکلفیت ها، همکاری و هماهنگی ادارات ذیربط را مشخص نموده طرح را ترتیب و غرض منظوری به مقام ریاست الوزراء ارائه نماید.
جلسه با دعای خیر پایان یافت