«رشد صنعت داخلی موجب تقویه اقتصاد کشور میگردد»

مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان از جریان کار "فابریکه تولیدی سیروم ملی شفا فارمسیوتیک" دیدار نمود.
اقای منصور گفت، رشد صنعت داخلی موجب تقویه اقتصاد کشور و ایجاد زمینه کار برای هموطنان میگردد.
در همین حال، نثار احمد تره‌کی رئیس "فابریکه تولیدی سیروم ملی شفا فارمسیوتیک" پیرامون تولیدات فابریکه یاد شده، معلومات ارائه نموده رقابت با سیروم های وارداتی در کشور را یکی از مشکلات خود دانست.
او همچنان افزود، فابریکه های داخلی نیاز به حمایت جدی دولت دارد تا بتواند در بازار رقابت کند.
مولوی عبدالباقی منصور پس از سمع مشکلات مسوولین فابریکه یاد شده به آنها اطمینان داد که در عرصه حل آن تسهیلات لازم بمیان خواهد آورد .
فابریکه تولیدی سیروم ملی شفا فارمسیوتیک با سرمایه گذاری ۱۳ میلیون دالر برای ۲۰۴ تن زمینه کار را مساعد نموده و روزانه ۱۵۰۰۰۰ بوتل سیروم تولید مینماید.