رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری داکتر فضل محمود فضلی با سرپرست وزارت سرحدات و قبایل محمد شفیق گل آغا شیرزی دیدار نمود.

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری داکتر فضل محمود فضلی با سرپرست وزارت سرحدات و قبایل محمد شفیق گل آغا شیرزی دیدار نمود.

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری داکتر فضل محمود فضلی با سرپرست وزارت سرحدات و قبایل محمد شفیق گل آغا شیرزی دیدار نمود.

در این دیدار روی هماهنگی بیشتر بین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و آن وزارت گفتگو صورت گرفت.