اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی:

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا،  پروژه تدارک مواد خوراکه و نوشیدنی را به اعلام میگذارد، بنا براین از تمام دواطلبان واجد شرایط  دعوت می نماید تا در پروسهء داوطلبی پروژه یاد شده اشتراک نمایند.

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل میاید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده ونقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت ریاست عمومی اداره امور به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از مورخ ۱۹/۳/۱۴۴۴به ریاست تدارکات ریاست عمومی اداراه ا.ا.ا واقع محوطه (تعمیر اسبق) وزارت معدن تعمیر ریاست تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به طور گرنتی بانکی مبلغ (54000) پنجاه و چهار هزار افغانی می باشد.

نمبر تشخیصیه: NCB/۱۴۰۱/۰۱۲/G/AOP.

تاریخ آفرگشایی: ۱۹/۳/۱۴۴۴

شماره تماس: 3800-214-020

ایمیل ادرس: https://aop.gov.af

یادداشت :آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیریش نیست.