اعلان دواطلبی

 

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا،  پروژهء تدارک قرطایسه باب را به اعلام میگذارد، بنا براین از تمام دواطلبان واجد شرایط  دعوت می نماید تا در پروسهء داوطلبی پروژه یاد شده اشتراک نمایند.

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل میاید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده ونقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت ریاست عمومی اداره امور به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۲ بجه بعد از ظهر  مورخ ۱۹/۳/۱۴۴۴ به ریاست تدارکات ریاست عمومی اداراه ا.ا.ا واقع محوطه (تعمیر اسبق) وزارت معدن تعمیر ریاست تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به طور گرنتی بانکی مبلغ (۱۳۵000) یکصد سی و پنج هزار افغانی میباشد.

نمبر تشخیصیه: /۱۴۰۱/۰۱۱/G/AOP

تاریخ آفرگشایی: ۱۹/۳/۱۴۴۴

شماره تماس: 3800-214-020

ایمیل ادرس: https://aop.gov.af

یادداشت :آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیریش نیست.