اعلان داوطلبی

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا درنظردارد؛ تا پروژه های ذیل را به اعلام بگذارد، بنا براین از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های ذیل اشتراک نموده و “سافت “شرط نامهء مربوط را در "فلش دسک" از ریاست تدارکات و یا از ویبسایت ریاست عمومی اداره امور به دست آورده، "آفر"های خویش را مطابق شرایط مندرج شرط نامه و طبق طرزالعمل تدارکات بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2:00بعد از ظهر مورخ 29/2/1444 به ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، واقع محوطه (تعمیر ا سبق) وزارت معدن تعمیر ریاست تدارکات ارایه نمایند.
پروژه ها
اعلان پروژه تدارک اجناس رنگمالی
اعلان پروژه تدارک تایر باب وسایط
اعلان پروژه تدارک اجناس مرکز گرمی
اعلان پروژه تدارک روغنیات، فلترباب و رنگ وسایط
اعلان پروژه تدارک ماشین آلات وسایط
اعلان پروژه تدارک پرزه جات وسایط
یادداشت : آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیریش نیست.