تعدیل شماره(۱) پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

برای معلومات بیشتر تعدیل شماره ۱ را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :