شکردرې ولسوالۍ استازي؛ هېواد کې د امنیت د تأمین او بیارغونې هرکلی کوو