دعوت‌نامه مطبوعاتی

دعوت‌نامه مطبوعاتی
قرار است، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور امتحان الکترونیکی را بخاطر بست های خالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افتتاح نماید، از نمایندگان رسانه های محترم تقاضا میگردد تا بخاطر پوشش مطبوعاتی تشریف بیاورند.
موضوع: افتتاح امتحان الکترونیکی بخاطر بست های خالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
زمان: سه شنبه، 13 صفر المظفر (7 سنبله) ساعت 9:30 صبح، لطفا به وقت معین تشریف بیاورید.
مکان: تالار سلطان محمود غزنوی، دفتر مرکزی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دارالامان، کابل- افغانستان
تماس: 0786224353