دعوتنامه مطبوعاتی:

قرار است، انستیتیوت خدمات ملکی؛ برای کارمندان حکومتی برنامه های کوتاه مدت به هدف ارتقای مهارت های رهبری و اداری، کنفرانس مطبوعاتی داشته باشد و همچنان برای اشتراک کننده گان دور قبلی تصدیق نامه ها ارایه بفرمایند، به مناسبت پوشش رسانه‌ی این مراسم، از نماینده های رسانه های محترم دعوت به عمل می‌آید.
زمان: سه شنبه، ۱۱ اسد، ۲:۳۰ بعد از ظهر.
مکان: افشار ، ناحیه پنج، چهاراهی دیوانبیگی، انستیتیتوت خدمات ملکی