د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۱ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۱ شمېرې غونډې خبري راپور