د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۳۱ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۳۱ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۳۲ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۳۲ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۳۰ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۳۰ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۹ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۸ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۸ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۷ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۷ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۶ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۶ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۵ شمېرې غونډې خبري راپور

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابېنې د ۲۵ شمېرې غونډې خبري راپور


د افغانستان اسلامي جمهوریت له لومړۍ تر پينځمې مصوبې د تطبیق د څرنګوالي راپور- ۱۳۹۹، چنګاښ ۱۵

د افغانستان اسلامي جمهوریت له لومړۍ تر پينځمې مصوبې د تطبیق د څرنګوالي راپور- ۱۳۹۹، چنګاښ ۱۵


د ۱۴ مې غونډې راپور: ۱۳۹۹، د چنګاښ ۳۰

د ۱۴ مې غونډې راپور: ۱۳۹۹، د چنګاښ ۳۰