د ۱۳۹۹ کال له لومړۍ څخه تر ۵ مصوبې د تحلیل ګزارش


د ۱۳۹۹ کال له لومړۍ څخه تر ۵ مصوبې خبري ګزارش


د ۱۳۹۹ کال له ۶ څخه تر ۱۰ مصوبې د تحقق خبري ګزارش

د ۱۳۹۹ کال له ۶ څخه تر ۱۰ مصوبې د تحقق خبري ګزارش

 


د 1399 کال له 6 څخه تر لسمې مصوبې د تحلیل گزارش

گزاش تحلیل مصوبات 6 الی 10 سال 1399