د اړیکو شمېرې

# نوم لوګو د اړیکو شمېرې
1 د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست 5000