د اړیکو شمېرې

# نوم لوګو د اړیکو شمېرې
1 د چارو ادارې د عریضو او شکایتونو د ثبت او بررسی ریاست د چارو ادارې د عریضو او شکایتونو د ثبت او بررسی ریاست 0744484382
2 د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست 5000