د ولسوالیو، ولایتونواو زونونو په کچه د ځوانانو د عالي شورا د ټاکنو د ترسره کولو میکانیزم

د ولسوالیو، ولایتونواو زونونو په کچه د ځوانانو د عالي شورا د ټاکنو د ترسره کولو میکانیزم

د ولسوالیو، ولایتونواو زونونو په کچه د ځوانانو د عالي شورا د ټاکنو د ترسره کولو میکانیزم

پي ډي اف ډاونلوډ

د ځوانانو عالي شورا کې د غړیتوب لپاره د نوماندۍ پاڼه

د ځوانانو عالي شورا کې د غړیتوب لپاره د نوماندۍ پاڼه

د ځوانانو عالي شورا کې د غړیتوب لپاره د نوماندۍ پاڼه

پي ډي اف ډاونلوډ