حرمتلی داکتر امان الله فصیحی

حرمتلی داکتر امان الله فصیحی نینگ بیوگرافی سی
توغیلگن ییلی: 1359
توغیلگن جایی: میدان وردک ولایتی
باشلنغیچ تعلیماتی: میدان وردک ولایتی بهسود مکتبی و قالگنی ایران مملکتیده
عالی تحصیلاتی: تهران بیلیم یورتی جامعه شناسلیک بولیمیدن دوکتوراسی بار

ایش تجربه سی: کاتب پوهنتونی علمی تحقیقات بولیمی نینگ مدیری، کاتب پوهنتونی ماستری بولیمی نینگ آمری، جمهور ریاستی ایکنچی اورین باسرلیگی نینگ مصلحتچی سی ، ایکنچی اورین باسرلیگی نینگ علاقه قوریش دفتری نینگ رییسی، ایکنچی اورین باسرلیگی نینگ عمومی دفتر رییسی
حاضرده ده گی منصبی: جمهور رییس نینگ فرهنگی و کادرلر ایشلری بوییچه کته مصلحتچیسی