حرمتلی ملالی شینواری

حرمتلی ملالی شینواری نینگ بیوگرافی سی
توغیلگن ییلی: 1345
توغیلگن جایی: ننگرهار
باشلنغیچ تعلیماتی: پنصد فامیلی نسوان لیسه سی
عالی تحصیلاتی: کابل پوهنتونی حقوق و علوم سیاسی فاکولته سیدن لسانس درجه ده فارغ بولگن
ایش تجربه سی: معلم، بی بی رادیو سی نینگ خبرنگاری، پارلمان کابل خلقی نینگ نماینده سی، اقتصاد وزیرلیگی نینگ مصحلتچیسی، امریکا نیویارک ایالتیده مدنی نهاد لرنی بیرلشتریش مرکزی نینگ عضو و قونسلی، افغان سمنون نهادی نینگ اساسچیسی و اسرا یتیم خانه سی نینگ بورد عضوی

حاضرده گی منصبی: جمهور رییس نینگ اجتماعی ایشلری بوییچه کته مصلحتچیسی