حرمتلی حاجی فضل کریم فضل

حاجی فضل کریم فضل نینگ بیوگرافی‌سی


توغیلگن ییلی:1332
توغیلگن جایی: ننگرهار ولایتی
باشلنغیچ واورته تعلیماتی: ننگرهار عالی لیسه‌سی
عالی تحصیلاتی: حقوق و علوم سیاسی بولیمی نینگ لسانسی
تجربه کاری: در امور مردم داری، مطبوعات و رسانه های جمعی از تجربه خوبی برخوردار اند
ایش تجربه‌سی: خلق نینگ ایشلریده، عاموی اخبارات واسطه لری توغریسیده اینگ یخشی تجربه سی بار.
حاضرده گی ایشی: جمهور رییس نینگ مطبوعات ایشلری بوییچه مصلحتچیسی