حرمتلی اوتار سنگ "خالصه"

اوتار سنگ "خالصه" فرزندی سندپال سنگ "خالصه" نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن ییلی: 1371
توغیلگن ییلی: پکتیا
عالی تحصیلاتی: گرو بابا نانک مذهبی عالی لیسه سی
ایش تجربه‌سی: 15 ییل خلق و مذهب ایشلری توغریسیده ایشلب کیلگن
حاضرده‌گی: جمهور رییس نینگ هنود و سک‌لر ایشلر بوییچه مصلحتچی‌سی