# نوم د دندې موقف فایل
1 مصطفی ظاهر د مشرانو جرګې غړی
2 نبیه مصطفی زاده د مشرانو جرګې غړې
3 انار کلی هنریار د مشرانو جرګې غړې
4 مینا شیرزاد د مشرانو جرګې غړې
5 مولوی عطا الله لودین د مشرانو جرګې غړی
6 ښاغلی مصطفی ظاهر د مشرانو جرګې غړی
7 محمد نادر بلوچ د مشرانو جرګې غړی
8 محمد قیس وکیلي د مشرانو جرګې غړی
9 محمد فیصل سمیع د مشرانو جرګې غړی
10 محمد داود غفاري د مشرانو جرګې غړی