د څارنې او ارزونې رياست او روغتيايي کمېټې د استازو ترمنځ غونډه وشوه