# عنوان توضیحات دخپریدونیټه د ختم نیټه دانلود
1 د ډیزل او پطرول تیلو د تدارک شرطپاڼه د ډیزل او پطرول تیلو د تدارک شرطپاڼه 1403-01-05 1403-02-02 دانلود
2 د ساختماني او ودانیزو موادو د تدارک شرطپاڼه د ساختماني او ودانیزو موادو د تدارک شرطپاڼه 1402-12-20 1403-01-29 دانلود
3 د حلبي سازۍ د تدارک توکو شرطپاڼه د حلبي سازۍ د تدارک توکو شرطپاڼه 1402-12-20 1403-01-27 دانلود
4 د نجارۍ توکو د تدارک شرطپاڼه د نجارۍ توکو د تدارک شرطپاڼه 1402-12-20 1403-01-26 دانلود