د داوطلبۍ خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو رياست په پام کې لري چې د ملي دفاع وزارت په استازيتوب د اسلامي ساحوي قول اردوګانو ، دهوايي قطعاتو او جزوتامونو او د هوايي مداف...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو رياست په پام کې لري چې د ملي دفاع وزارت په استازيتوب د اسلامي ساحوي قول اردوګانو ، قطعاتو او جزوتامونو داړتيا وړ ۱۴قلمه د مفر...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو رياست په پام کې لري چې د ملي دفاع وزارت په استازيتوب د اسلامي ساحوي قول اردوګانو ، قطعاتو او جزوتامونو داړتيا وړ ۱۴قلمه د مفر...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړې خبرتيا

د قرارداد ورکړې خبرتياد ا.ا.ا د چارو ادارې لوی رياست په پام کې لري چې د چارو ادارې لوی رياست د ودانيو د ساتنې او څارنې رياست لپاره د اړتيا وړ د نجاري توکو د تدارکاتو پروژه چې تشخصيه شمېره يې AOP/G/023/1403/NCB د...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی رياست په پام کې لري چې د ملي دفاع ورازت د اسلامي ساحوي قول اردوګانو، قطعاتو او جزوتامونو د اړتيا وړ اووه قلمه د بستر ملحقاتو د تدارکاتو پروژه چې تشخصيه شمېره يې...

ډېر معلومات