د شرطپاڼې د لومړي تعديل خبرتيا

د داوطلبۍ اعلان

د داوطلبۍ اعلان د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د کابل ښاروالۍ په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي دي؛ ګډون...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ اعلان

د داوطلبۍ اعلان د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د کابل ښاروالۍ په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي دي؛ ګډو...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ اعلان

د داوطلبۍ اعلان د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د کابل ښاروالۍ په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي دي؛ ګډو...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ اعلان

د داوطلبۍ اعلان د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د کابل ښاروالۍ په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي دي؛ ګډو...

ډېر معلومات

د قرارداد د ورکړې خبرتيا

د قرارداد د ورکړې خبرتياد ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست د تدارکاتو رياست په پام کې لري چې د دې رياست د خدماتو رياست د اړتيا وړ خوراکي او مشروبي اجناسو د تدارکاتو پروژه چې د داوطلبۍ شمېره یې /NCB۱۴۰۲/۰۳۱/G/ AOP ده...

ډېر معلومات