له هېواد څخه بهر د کارګرانو د لیږلو د درې ګونو کمیسیونونو د کړنو او ستونزو د راپور وړاندې کولو غونډه وشوه