د غلام خان بندر د فعاليت او عملياتي پلان د چټکټيا کاري کمېټه ناسته وشوه