د عرفاني ښارګوټي د سړک استملاک څرنګوالي، د کابل سیند د حریم پراخوالي زیانمنو او د شهر دوبۍ هوټل د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د تشخیص او وېش په اړه غونډه وشوه