عرفانی شهرکی ، کابل دریاسی نینگ چیگره حریمی ده ضرر کورگن لر و شهر –دوبی هوتل حادثه سیده ده شهید بولگنلرگه ییر استملاک بولیب توزیع بولیشی حقیده ییغلیش اوتکزیلدی