د ادارو عاجل شمېرې

# نوم لوګو د اړیکو شمېرې
21 د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت 0202201758
22 د ملي دفاع وزارت د ملي دفاع وزارت 0202661467