د ادارو عاجل شمېرې

# نوم لوګو د اړیکو شمېرې
11 د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو وزارت 0202500325
12 د پوهنې وزارت د پوهنې وزارت 0202102115
13 د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د ښار جوړولو او ځمکو وزارت 0202300712
14 د ټرانسپورت وزارت د ټرانسپورت وزارت 0202311957
15 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت 0202104224
16 د کانونو او پطرولیم وزارت د کانونو او پطرولیم وزارت 0202304455
17 د ارشاد حج او اوقافو وزارت د ارشاد حج او اوقافو وزارت 02022114251
18 د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت 02023211711
19 د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت 0202100372
20 د عدلیې وزارت د عدلیې وزارت 0796079169