# نوم د دندې موقف فایل
1 اجمل احمدی دافغانستان بانک لوی ریاست نوماند او سرپرست
2 ښاغلی واحد الله نوشیر د افغانستان بانک معاون او سرپرست